Lửa Trại Đặc Biệt " Cháy Cung Lakkonku - Công Ty Du Lịch Hoàng Đế "
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ