Chương trình Quốc Khánh 2-9 tại KDL Trăm Trứng - National Day - Sep 2nd in 100 Egg Theme Park Promotions :)

Chương trình Quốc Khánh 2-9 tại KDL Trăm Trứng - National Day - Sep 2nd in 100 Egg Theme Park Promotions :)

Các video liên quan
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ