Teambuilding Hè 2017 tại Khu Du Lịch Trăm Trứng...

Teambuilding Hè 2017 tại Khu Du Lịch Trăm Trứng...

Các video liên quan
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ